Etikett: grundskola

Rösta för skolan

Alliansens omfattande skolpaket är både väntat och välkommet. I fokus står en storsatsning på läraryrket, med en kraftig utökning av karriärtjänsterna. Det är bra för skolan och bra för jämställdheten. Lågstadiet får berättigad uppmärksamhet för sin grundläggande betydelse.

Skolan är en av valets viktigaste frågor och prioriteras högt av både partier och väljare. Det är en välmotiverad prioritering: skolan är helt enkelt den kanske viktigaste framtidsfrågan för Sverige. De stora reformer som har genomförts de senaste åren börjar nu sätta sig och ge effekt. Nya läroplaner, betygssystem och skollag med krav på skolbibliotek och skolpsykolog, återinförd speciallärarutbildning, karriärtjänster som förstelärare, ny lärarutbildning, högre lärarlöner (åtta miljarder på två år, sex procent bara i år i Stockholm)… Men mer kan göras för att alla barn ska få lika chanser och få med sig den kunskap de behöver i livet.

Vi behöver ge lärare och skolledare mer resurser och rätt verktyg att klara sitt viktiga uppdrag. Läraryrket måste få den ställning och status som dess betydelse berättigar. Barns svårigheter och talanger måste uppmärksammas tidigt så att stöd och uppmuntran kan ges i tid och på rätt sätt.

665x320_klassrum (1)

Alliansens skolpolitik i det gemensamma valmanifestet bygger vidare på de reformer vi har genomfört och stärker svensk skola ytterligare. Förslagen fokuserar på två saker: lärare och lågstadiet, och visar hur Folkpartiet får stöd för våra idéer. Karriärtjänsterna som förstelärare ska utökas kraftigt från 14 000 till 22 000 tjänster. Det betyder, som Jan Björklund skriver, att var femte utbildad lärare får ett lönelyft på 5 000 kronor. Det är lärare med stor betydelse för skolans utveckling och kunskapsuppdrag. Extra mycket satsas där det behövs allra mest: i s k utanförskapsområden inrättas särskilda karriärtjänster, med dubbelt så stor löneökning. Utbildningarna byggs ut för lärare, förskollärare och speciallärare. Fortbildning ska ges i de centrala ämnena svenska och matematik. Och minst lika viktigt som en god löneutveckling är en minskad administrativ börda: bl a ska nationella prov i framtiden rättas centralt.

Att lyfta läraryrket, och därmed skolan, är viktigt för jämställdheten av två skäl: Det skapar karriärvägar och löneutveckling i ett yrke som domineras av kvinnor. Det måste löna sig utbildning, erfarenhet, ansvar och skicklighet, även  för kvinnor i offentlig sektor! Dessutom är skolan inte bara den viktigaste jämlikhets- utan också en viktig jämställdhetsskapare. I dag är det flickor som ligger före pojkar, som generellt har sämre skolresultat, läser mindre osv. Därför är alla skolsatsningar också jämställdhetssatsningar, och därför går Folkpartiets två huvudfrågor så väl ihop.

För att alla pojkar och flickor ska få lära sig skriva, läsa och räkna och få börja bygga kunskaperna från början, görs strategiska satsningar på skolans första år och på stödet för de elever som, långsiktigt eller under en viss tid, har det lite svårt i skolan. Det är ett stort problem att svensk skola sätter in särskilt stöd så sent, oftast först i åttan, fast man ofta ser behovet mycket tidigare.

Lågstadielyftet innebär mindre klasser, fler lärare och fler speciallärare. Skolstarten tidigareläggs till sex år – många barn gick redan i s k förskoleklass, nu blir det året en del av den tioåriga grundskolan. Kunskapsmål för läsning införs i årskurs 1, det blir mer svenska för nyanlända elever, mer tid för matematik och mer tid för idrott (det sistnämnda dock kanske snarast på högstadiet). Läxhjälp och sommarskola ska erbjudas alla elever som behöver, i alla skolor. Och i slutet av grundskolan ska den som trots dessa förändringar och satsningar inte lyckas nå behörighet till gymnasiet, få ett år till i grundskolan.

Det är många kloka liberala förslag för bildning och kunskap som nu förs fram. Ett förslag har dock Folkpartiet ännu inte fått med sig Alliansen på: statlig skola. Det skulle innebära att staten tog över huvudmannaskapet och arbetsgivaransvaret från kommunerna, och ge förutsättningar för en likvärdig skola med mer likvärdiga möjligheter för alla rektorer och lärare och mer likvärdiga chanser för alla elever. Ett förslag som t ex Lärarnas Riksförbund varmt stödjer. I väntan på det gäller det att alla kommuner implementerar de viktiga skolreformerna, satsar på lågstadiet och anställer förstelärare.

Det säkraste om man vill rösta för skolan, är en röst på Folkpartiet. Målet? En skola som åter får internationell topplacering i kunskap, och som ger alla elever en bra start i livet.

Aftonbladet, SVT, Skolvärlden, Alliansen.

Mer skoltid

Förlängd grundskola och ännu mer tid i skolan för elever med behov är kloka idéer. Eleverna borde dessutom få mer skoltid under skoldagarna.

20140108-113928.jpgSvensk skola har stora resurser men resultaten har halkat efter under lång tid. Kunskapstappet har framför allt drabbat elever med sämre förutsättningar från början. Mer och bättre undervisning krävs.

Mer tid i skolan är också vad Alliansregeringen och Folkpartiets Jan Björklund föreslår i dag (se t ex SvD/TT och SR 1, SR 2). Förlängd grundskola med ett första år är odramatiskt med den redan utbyggda sexårsverksamheten, men viktigt inte minst för de absoluta grundkunskaperna att kunna läsa, skriva och räkna. Obligatorisk sommarskola är jämte ett extra skolår för dem som ändå inte når gymnasiebehörighet angelägna reformer just för en del av de elever som har ett tuffare utgångsläge.

Tidigare skolstart är bra – men vi behöver också utnyttja tiden under skolåren och skoldagarna bättre. Många vittnar om de många håltimmarna längre fram på högstadiet och gymnasiet. Bättre schemaläggning kunde ge många fler undervisningstimmar utan att förlänga skoldagen.

Många lektioner i svensk skola blir heller inte ens av. Inställda lektioner är ett rent slöseri med tid och resurser. Eleverna har rätt till undervisning, och en undervisningsgaranti är något Folkpartiet driver, inte minst i Stockholm, och inte minst tack vare min Kungsholmsliberala kamrat Charlotta Schenholm som gjort praktisk politik av egna och andras föräldraerfarenheter.

Mer undervisning är bra – men den måste också hålla rätt nivå. Tillräckligt många och bra lärare är en grundförutsättning. Bättre lärarutbildning, bättre villkor och bättre karriärmöjligheter för lärarna är A och O för att alla de viktiga skolreformer som sjösatts de senaste åren ska kunna få effekt.

Politikerna ska ge förutsättningarna, det är skolledare och lärare som ska fylla skolan med innehåll. Och politiken borde också ta ett steg tillbaka – genom att överföra huvudmannaskapet för skolan från kommunerna, åter till staten.