Etikett: högsta förvaltningsdomstolen

Låt Lundsberg bli historia

Lundsberg vann ännu ett slag mot Skolinspektionen – men trygghet och rättvisa talar för att riksinternatens villkor ska förändras. Om de ens ska få fortsätta.

Lundsbergs skola. Bild från Wikimedia/johanr.
Lundsbergs skola. Bild från Wikimedia/johanr.

Alla elever har rätt till en trygg skolgång. Alla skolor, och elever, bör ha likvärdiga villkor. Det är det dubbla problemet med riksinternaten som Lundsberg.

Lundsberg i Värmland har stått i fokus för kritiken mot och diskussionen om riksinternaten. Det är uppenbart att skolan inte klarar att säkra elevernas trygghet. Att Skolinspektionen inte heller i kammarrätten gavs rätt i sitt tidigare beslut att stänga skolan bekräftar bara problemet. Det är inte riktigheten i kritiken som prövats – utan om Skolinspektionen har tillsynsrätt över internatet (och inte bara den direkta skolgången).

Sunda förnuftet borde säga att på en internatskola är hela verksamheten kopplad till skolgången och en oskiljaktig del av skolmiljön. Självklart måste även internatet omfattas av tillsyn. Om inte högsta förvaltningsdomstolen anser att lagen kan tolkas så, är en lagändring nödvändig. En översyn av lagen pågår ju sedan en tid.

Men problemet med riksinternaten är större. Det handlar om rättvisa – om riksinternatens särställning sett till skolpeng och rätt att ta ut avgifter. Här finns en rest av de gamla fina privatskolorna, fortfarande elitpräglade, som får en gynnad gräddfil i det offentliga utbildningssystemet. Det är i längden orimligt.

För de elever med utlandsboende föräldrar som verkligen behöver en internatutbildning ska staten naturligtvis ta sitt ansvar. Grennaskolan har framhållits som det mest lämpade av dagens riksinternat. Andra föräldrar som vill ha sina barn boende på internatskolor får finna lösningar på samma villkor som alla andra föräldrar och elever.

Låt Lundsberg i sin nuvarande form bli historia.

Om Skolinspektionens beslut i augusti att stänga Lundsberg, och om utbildningsminister Jan Björklunds reaktion: DN, SR P3 Nyheter. Om kammarrättens beslut att Skolinspektionen inte hade rät att stänga skolan p.g.a. att tillsynsansvaret inte omfattar elevhemmet: TT/SvD.