Etikett: sommarskola

Pengar är inte allt i skolan

Svensk skola och välfärd har bland de största resurserna i världen, och har tillförts mer under Alliansregeringarna. Visst är pengar viktiga – men mer pengar betyder inte automatiskt bäst utbildning, eller vård. Det märks i jämförelser av skolan i olika kommuner.

Alla elever som behöver ska få gå i sommarskola. Därför har Alliansen och Folkpartiet beslutat om statsbidrag till kommunerna, och vi vill införa en skyldighet att erbjuda sommarskola till elever som efter årskurs nio inte uppnått målen, och redan för elever som man ser efter åttan riskerar att inte nå målen i nian. En sådan skyldighet lär behövas; idag skriver SvD om hur olika kommuner använder statsbidraget för sommarskola olika mycket, Allianskommuner i snitt mindre och minsta misstanke att elever inte får det stöd de har rätt till är allvarlig. Men när SvD går vidare i resonemanget av kronor per elev börjar pengaräknandets begränsningar bli tydligare.

Viktigare än exakta summor måste ju vara resultaten. Hur många elever når – eller når inte – kunskapsmålen? Hur många lärare är behöriga, och hur hög lön får de? Har kommunen infört förstelärare och rentav lektorer? Om vi ska tala resurser, hur hög andel (inte kronor) går till undervisning? Och – hur många elever får gå i sommarskola? Eller finns till äventyrs andra lösningar? Det framgår inte i SvD.

En jämförelse av skolresultat utfaller ju till Allians- och Folkpartistyrda kommuners fördel. Likaså i princip alla jämförelser mellan storstäderna Stockholm (Alliansen och Folkpartiet) respektive Göteborg och Malmö (rödgröna och S). Skolan i tidigare mångårigt S-styrda Landskrona har fått en nystart med Folkpartiet vid rodret. I Stockholm satsar vi på undervisning, lärarlöner och skolor och elever i socioekonomiskt mer utsatta områden. Och om vi ska tala ekonomiska resurser…

Sedan 2006 har den svenska välfärden i skola, vård och omsorg tillförts över 40 miljarder mer, netto. I Stockholms län har det Alliansstyrda landstinget under stort inflytande av Folkpartiet ökat sjukvårdens budget med över 40 procent (ojusterat, från 36 till 51 miljarder per år). Och svensk skola är bland de av världens skolsystem med allra störst resurser. Det är rätt att lägga stora och mer resurser på välfärden, och att motbevisa de rödgrönas tröstlösa tjat om besparingar, men det är också viktigt att komma ihåg att pengar är långtifrån allt. Det viktiga är att pengarna – oförändrade och nytillskott – används effektivt.

Intressant i dagens nyhet om sommarskola är jämförelserna med andel elever som når målen, och diskussionen hur stor del av skillnader i skolans resurser som beror på geografiska eller socioekonomiska faktorer. Det mesta av skillnaderna kan dock inte förklaras av sådant; det sägs handla om prioriteringar. Men – kanske handlar det också om styrning och hur pengarna används.

Det är ingen hemlighet att kommunernas ansvar för skolan fortfarande är nytt och ovant i sen kommunala organisationen – eller att Folkpartiet vill förstatliga huvudmannaskapet för skolan. Det är en fråga som väcker mer stöd, t ex inom Kristdemokraterna (Expressen) och som skulle göra att orättvisa skillnader motverkas. Skolledare och lärare kunde få förutsättningar att forma sina skolor. Resurser kunde bli mer jämställda – men framför allt kunde de användas klokare. Alla förtjänar att gå i en skola med rätt fokus: kunskap, undervisning, elever.

Mer skoltid

Förlängd grundskola och ännu mer tid i skolan för elever med behov är kloka idéer. Eleverna borde dessutom få mer skoltid under skoldagarna.

20140108-113928.jpgSvensk skola har stora resurser men resultaten har halkat efter under lång tid. Kunskapstappet har framför allt drabbat elever med sämre förutsättningar från början. Mer och bättre undervisning krävs.

Mer tid i skolan är också vad Alliansregeringen och Folkpartiets Jan Björklund föreslår i dag (se t ex SvD/TT och SR 1, SR 2). Förlängd grundskola med ett första år är odramatiskt med den redan utbyggda sexårsverksamheten, men viktigt inte minst för de absoluta grundkunskaperna att kunna läsa, skriva och räkna. Obligatorisk sommarskola är jämte ett extra skolår för dem som ändå inte når gymnasiebehörighet angelägna reformer just för en del av de elever som har ett tuffare utgångsläge.

Tidigare skolstart är bra – men vi behöver också utnyttja tiden under skolåren och skoldagarna bättre. Många vittnar om de många håltimmarna längre fram på högstadiet och gymnasiet. Bättre schemaläggning kunde ge många fler undervisningstimmar utan att förlänga skoldagen.

Många lektioner i svensk skola blir heller inte ens av. Inställda lektioner är ett rent slöseri med tid och resurser. Eleverna har rätt till undervisning, och en undervisningsgaranti är något Folkpartiet driver, inte minst i Stockholm, och inte minst tack vare min Kungsholmsliberala kamrat Charlotta Schenholm som gjort praktisk politik av egna och andras föräldraerfarenheter.

Mer undervisning är bra – men den måste också hålla rätt nivå. Tillräckligt många och bra lärare är en grundförutsättning. Bättre lärarutbildning, bättre villkor och bättre karriärmöjligheter för lärarna är A och O för att alla de viktiga skolreformer som sjösatts de senaste åren ska kunna få effekt.

Politikerna ska ge förutsättningarna, det är skolledare och lärare som ska fylla skolan med innehåll. Och politiken borde också ta ett steg tillbaka – genom att överföra huvudmannaskapet för skolan från kommunerna, åter till staten.