Etikett: Väktaren

Bostäder och torg på Fridhemsplan

Fridhemsplan kan bli ett grönskande torg med mer plats för människor – och vi kan bygga för både bostäder, kommers och kultur. Men Folkpartiet kräver en helhetslösning.

Kvarteret Väktaren, med bl a Åhléns, har varit ämnet för en lång diskussion. Stora planer finns för om-, ut- och nybyggnad med bostäder, galleria och annat. Från Folkpartiets sida har vi varit motsträviga – inte för att vi inte vill se fler bostäder, och inte heller för att vi har något emot handel och folkliv. Tvärtom vill vi se mer av folkliv på Fridhemsplan, men vi vill att man tar ett helhetsgrepp. Planerna för kvarteret Väktaren behöver ses över samtidigt som man satsar på att bygga om Fridhemsplan och Drottningholmsvägen. Vi upprepar vårt förslag om ett torg, där de många bilfilerna får flytta in i skuggan, den breda meningslösa mittrefugen slopas, och vi kan få en långsmal torgbildning i soligt söderläge – med plats för folkliv, serveringar och grönska. I stadsplaneringen av området behöver vi tänka på både bostäder och handel men också kultur.

Tillsammans med Kungsholmsliberalerna Björn Ljung från stadsbyggnadsnämnden och Maria Johansson i stadsdelsnämnden skriver jag i senaste Mitt i Kungsholmen (eftersom texten skickades in för ett tag sedan blev det min numera f d titel som ordförande). Se nedan!

Vi vill ha bostäder och torg vid Fridhemsplan

MITT I KUNGSHOLMEN 17 februari 2015.
MITT I KUNGSHOLMEN 17 februari 2015.

Planerna för kvarteret Väktaren, med omfattande om- och nybyggnad, verkar vara på väg mot beslut. Från Folkpartiet tycker vi att det är mycket olyckligt. Staden riskerar att missa chansen till en helhetslösning för Fridhemsplan.

Stockholm och Kungsholmen behöver fler bostäder, inte minst hyresrätter. Fridhemsplan, Kungsholmens centrala och urbana plats, behöver ett lyft, och gärna intressant handel och kultur. Ombyggnad och utveckling av kvarteret Väktaren kunde vara en del av detta. Därför bör ett beslut om Väktaren inte tas förhastat och isolerat.

Istället för att besluta om enstaka delar och kvarter vill vi se ett helhetsgrepp för bostäder, kommers, kultur och trafik. Husen, deras höjd, fasader och innehåll är bara en – men en viktig – del.

Gör ett torg av Fridhemsplan. Modernisera trafiklösningarna, ge mer plats för människor, grönska, caféer och torghandel i soligt söderläge. Pröva en passage under Drottningholmsvägen med en ny t-baneuppgång vid Hantverkargatan.

Våra förslag om Fridhemsplan har fått stöd i ord från många håll, men det gäller att orden övergår i handling. Om Socialdemokraterna nu är beredda att tänka om, se över planerna för Väktaren, och ta ett helhetsgrepp på Fridhemsplan är vi beredda till konstruktivt samarbete.

Rasmus Jonlund (FP)
ordförande Folkpartiet liberalerna Kungsholmen, vice ordförande kulturnämnden

Björn Ljung (FP)
gruppledare stadsbyggnadsnämnden

Maria Johansson (FP)
vice ordförande Kungsholmens stadsdelsnämnd

Fridhemsplan och Folkpartiet kräver en helhetslösning

Planerna är många för kvarteren runt Fridhemsplan. Folkpartiet fortsätter att kämpa för en helhetslösning för byggnader, trafik och ett nytt torg – som vi skriver i senaste Mitt i.

Fridhemsplan kunde vara ett naturligt centrum för Kungsholmsborna, en mötesplats för människor: Med kultur och kommers, tryggare trafik och ett grönskande torg i soligt söderläge. I veckans nummer av lokaltidningen Mitt i skriver jag tillsammans med partivännerna Björn Ljung från stadsbyggnadsnämnden och Charlotta Schenholm från stadsdelsnämnden om vår Folkparti-linje. Se texten och bilden från tidningen (som går att klicka upp i större storlek) nedan.

Mitt i Kungsholmen 13 januari 2014.
Mitt i Kungsholmen 13 januari 2014.

Dags att ta ett helhetsgrepp på Fridhemsplan

Fridhemsplan är en stor plats med kommers, kultur och mycket människor i rörelse – och en entré till Stockholms innerstad västerifrån. Det skulle kunna vara Kungsholmens levande centrum och med alla små butiker, bibliotek och annat mycket mer trivsam. Istället känns den mest som en överdimensionerad trafikplats.

Nu föreslås om- och påbyggnader av kvarteret Väktaren (”Åhléns-huset” m m) samtidigt som trafiken ska förändras. Folkpartiet har synpunkter i bägge fallen – men vi vill se det som en helhet, inte styckevis och delt.

Chansen finns nu att verkligen göra något åt Fridhemsplan. Folkpartiet på Kungsholmen och i stadens nämnder föreslår ett helhetsgrepp på byggnader och trafik: Med plats för både kultur och kommers, med säkerhet för fotgängare och cyklister, och den spårvagn vi vill se på linje 4.

Ta bort den absurda mittrefugen, som motsvarar två körfälts bredd, och flytta bilarna in i skuggan. Då kan Kungsholmen få ett attraktivt torg i soligt söderläge, med fler träd, serveringar och folkliv.

Hjälp oss bygga människornas Fridhemsplan – som vi kan vara stolta över även om 50 år!

Rasmus Jonlund (FP)
Ordförande Folkpartiet Kungsholmen

Björn Ljung (FP)
Gruppledare stadsbyggnadsnämnden

Charlotta Schenholm (FP)
Gruppledare stadsdelsnämnden

Läs gärna vad jag mer har skrivit om Fridhemsplan.

Ta ett helhetsgrepp på Fridhemsplan

Fridhemsplan kan bli Kungsholmens centrum – för människor, inte bara för bilar. Ett centrum där både kultur och kommers kan rymmas. Folkpartiet driver på för en helhetslösning för om- och nybyggnationer, för bättre trafiklösningar – och för ett torg med söderläge. Nu tydliggör vi vår linje i stadsbyggnadsnämnden.

Fridhemsplan sett mot öster, med Fridhemsgatan och kvarteret Väktaren till vänster, som det såg ut 1964. Foto Håkan Johnson, från stockholmskallan.se
Fridhemsplan sett mot öster, med Fridhemsgatan och kvarteret Väktaren till vänster, som det såg ut 1964. Foto Håkan Johnson, från stockholmskallan.se

Folkpartiets engagemang för en bättre Fridhemsplan har funnits länge. Jag har tidigare skrivit om vår vision om ett grönskande torg vid Fridhemsplan, och om det förestående föreslagna ”ansiktslyftet”. Vi är dock inte beredda att säga ja till alla enskilda förslag utan vill ha ett helhetsgrepp. Det gäller både planerna på en ny galleria, på nya bostäder och på trafiklösningarna.

Bara med ett sådant helhetsgrepp har vi möjlighet att göra Fridhemsplan till det naturliga centrum med folkliv, träd, grönska och mänskliga möten som Kungsholmen behöver.

I stadsbyggnadsnämnden har vår gruppledare Björn Ljung, själv Kungsholmsbo, nu tydliggjort detta. Jag citerar nedan hela motivtexten i vårt beslutsförslag på gårdagens nämndmöte. Det vi vill är att stadsbyggnadskontoret utvecklar Fridhemsplan tillsammans med exploateringskontoret, trafiknämnden och förstås även landstinget.

Fridhemsplan har potential att bli Kungsholmens naturliga centrum med folkliv, uteserveringar, mänskliga möten och torgliv. Helt enkelt något helt annat än dagens Fridhemsplan där Drottningholmsvägen med alla dess bilar och bussar dominerar stadsmiljön.

En kraftig ombyggnation av kvarteret Väktaren föreslås. I stort är många av de föreslagna förändringarna positiva. Det behövs – mot bakgrund av den kraftiga inflyttningen – fler bostäder. Det är också positivt att mer handel kan tillskapas liksom möjligheten till LSS-boende.

I samrådet framhålls att den monotona storskaligheten i höjd, volym och gestaltning mot Drottningholmsvägen skulle kunna få en negativ effekt på stadsbilden. I det kommande arbetet bör kontoret arbeta vidare med gestaltningen och studera byggnadernas utformning och höjd, särskilt fasaden i hörnet S:t Eriksgatan/Drottningholmsvägen som måste omarbetas helt, liksom gestaltningen av de översta våningarna på Åhlenshuset och hörnet ut mot Drottningholmsvägen/Fridhemsgatan. Det är dock angeläget att antalet bostäder samtidigt inte minskar, liksom möjligheten till fler LSS-boenden.

I kvarteret driver kulturnämnden ett av sina fullskalebibliotek och Svenska DansCompagniet AB en stor dansundervisning. I det fortsatta arbetet bör hänsyn tas till dessa och särskilt hur biblioteksverksamheten kan utvecklas.

Det vore också önskvärt att ett större helhetsgrepp togs om hela Fridhemsplan, så som uttrycktes i startpromemorian, genom att ett programarbete med trafik- och renhållningsnämnden, exploateringsnämnden och SLL inleds. Kvarteret Väktaren är en del i detta men kan behandlas fortare och inte behöva invänta övriga delar.

Målet i detta arbete bör vara att den överdimensionerade Drottningholmsvägen kan krympas till en urban stadsgata med en torgbildning på den norra delen som har söderläge. Samt förbereda för mer långsiktiga trafikförändringar vid Fridhemsplan, inte minst mot bakgrund av att stombusslinje 4 borde bli en spårvägslinje. Stombusslinje 4 har redan idag 70 000 resenärer per dag; i Europa brukar man börja planera för spårväg vid över 30 000.